หน้าแรก รู้จักโครงการ 5ส สร้างสุข คลังความรู้ องค์กรที่เข้าร่วม กิจกรรม  ข่าวสาร  ติดต่อเรา

รายชื่อวัดที่ส่งแบบประเมินตนเอง (เรียบร้อย)

รายชื่อวัดที่ส่งแบบประเมินตนเอง (เรียบร้อย)

รายชื่อวัดที่ส่งแบบประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว


ประทับเวลา ชื่อวัด ที่อยู่วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ชื่อองค์กร
26/9/2019, 9:21:06 วัดคูยาง พระอารามหลวง 027 ซอย 4 ถนนราชดำเนิน 1 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
24/9/2019, 20:49:06 วัดหนองจิก 4/4 ม.1 จันทิมา ลานกระบือ กำแพงเพชร วัดหนองจิก
26/9/2019, 11:55:03 วัดป่าประดู่งามมงคลธรรม 27 หมู่ที่ 7 บ้านประดู่งาม บึงทับแรต ลานกระบือ กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
26/9/2019, 11:32:11 วัดบึงทับแรต 6/3 หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับแรต บึงทับแรต ลานกระบือ กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
5/7/2019, 10:10:21 วัดพระธาตุดอยตุง   ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
26/9/2019, 15:37:35 วัดท่าต้นแหน หมู่ 7 ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ เทศบาลตำบลดอยแก้ว
27/9/2019, 11:21:12 วัดสบสอย 191 หมู่ 7 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ เทศบาลตำบลแม่สอย
27/9/2019, 11:25:50 วัดบ้านใหม่สารภี เลขที่ 2 หมู่ที่ 4 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ เทศบาลตำบลแม่สอย
10/9/2019, 11:13:57 วัดท่าหลุกวังปลาสร้อย 528 หมู่ 4 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
9/9/2019, 19:50:57 วัดหนองอาบช้าง 136 ม.9 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
24/6/2019, 15:37:28 วัดน้ำตกแม่สา 104/2 หมู่ 1 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ เทศบาลตำบลแม่แรม
5/7/2019, 9:40:11 วัดศรีนวรัฐ(ทุ่งเสี้ยว) ม.3 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง
1/10/2019, 10:24:47 วัดชัยสถิต 24 หมู่ 1 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันผักหวาน
1/10/2019, 10:34:06 วัดลัฏฐิวนาราม 118 หมู่ 4 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันผักหวาน
5/6/2019, 8:43:12 วัดท่าฟ้าใต้ หมู่ที่ 11 สระ เชียงม่วน พะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
24/6/2019, 12:53:45 วัดนาเปอะ 84หมู่2 ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก อบต.ชาติตระการ
2/7/2019, 11:18:40 วัดนงราชธาราม หมู่ที่ 2 ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
24/6/2019, 13:28:45 วัดบ้านดง หมู่ 1 บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
24/6/2019, 13:08:12 วัดราชสามัคคี วัดราชสามัคคี ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
24/6/2019, 13:09:21 วัดนาลานข้าว 152 นครชุม นครไทย พิษณุโลก อบต.นครชุม
26/6/2019, 12:59:25 วัดนครไทยวราราม(หัวร้อง) 200 ม.6 นครไทย นครไทย พิษณุโลก เทศบาลตำบลนครไทย
24/6/2019, 13:05:34 วัดนาบัว ม.3 นาบัว นครไทย พิษณุโลก อบต.นาบัว
24/6/2019, 13:05:33 วัดโพธิ์ไทร หมู่ที่2 น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก อบต.น้ำกุ่ม
5/7/2019, 10:45:06 วัดนาตาดี หมู่ที่ 6 บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
24/6/2019, 13:15:52 วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ที่ 7 บ้านเกษตรสัมพันธ์ บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก เทศบาลตำบลบ้านแยง
24/6/2019, 13:15:28 วัดน้ำพริก 197 หมู่ 2 ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
24/6/2019, 13:08:55 วัดโนนสูงอรัญญา 191 ม.1 หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก อบต.หนองกะท้าว
24/6/2019, 13:09:08 วัดซำรัง บ้านซำรัง ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
26/6/2019, 10:34:08 วัดพุกระโดน 304 หมู่ 1 ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก เทศบาลตำบลไทรย้อย
24/6/2019, 13:09:02 วัดเนินดิน หมู่ 5 เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก อบต.เนินมะปราง
1/7/2019, 15:26:38 วัดศรีมงคล 196/1 เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก เทศบาลตำบลเนินมะปราง
24/6/2019, 13:03:31 วัดสามัคคีธรรม หมู่ 10 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
24/6/2019, 13:11:15 วัดอัมพรินทร์คูหา 301 หมู่ 4 บ้านลำภาศ บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก เทศบาลตำบลบ้านมุง
24/6/2019, 13:09:31 วัดย่านยาว 28 หมู่ 3 โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด
24/6/2019, 13:23:11 วัดตาลโพรง ม.4 ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก อบต.ท่าตาล
24/6/2019, 13:17:40 วัดกรุงศรีเจริญ ม.6 นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก อบต.นครป่าหมาก
24/6/2019, 13:05:13 วัดท่ามะขาม หมู่ที่ 7 ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
29/6/2019, 19:50:49 วัดสนามคลีตะวันออก 11 หมู่ 1 สนามคลี บางกระทุ่ม พิษณุโลก วัดสนามคลีตะวันออก
24/6/2019, 13:06:26 วัดห้วงกระได หมู่ที่ 6 ชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
9/8/2019, 13:59:49 วัดย่านใหญ่ 199 หมู่ 8 บ้านย่านใหญ่ ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก อบต.ท่านางงาม
24/6/2019, 13:13:48 วัดคลองน้ำเย็น 55 ม.4 นิคมพัฒนา บางระกำ พิษณุโลก อบต.นิคมพัฒนา
25/6/2019, 15:26:01 วัดดงยาง 102 หมู่ที่ 7 บ่อทอง บางระกำ พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
24/6/2019, 12:56:21 วัดโพธ์ทอง หมู่ที่ 12 บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
24/6/2019, 15:30:26 วัดสุนทรประดิษฐ์ วัดสุนทรประดิษฐ์ บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก เทศบาลตำบลบางระกำ
20/9/2019, 21:14:10 วัดบางระกำ 162 หมู่ 14  บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก วัด
20/9/2019, 20:52:43 วัดบวรสามัคคี 77. หมู่7 บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก พุทธสถาน
25/6/2019, 8:22:52 วัดปลักแรด 1 หมู่ที่ 5 ปลักแรด บางระกำ พิษณุโลก เทศบาลตำบลปลักแรด
25/6/2019, 12:55:12 วัดหล่ายโพธิ์ 1 หมู่ 7 ปลักแรด บางระกำ พิษณุโลก เทศบาลตำบลบึงระมาณ
24/6/2019, 13:07:27 วัดจันทร์ประเสริฐวนาราม 150 ม.2 บ้านหนองไผ่ หนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา
4/10/2019, 15:36:01 วัดท้องโพลง 120 ม.3 ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ
24/6/2019, 13:15:37 วัดเซิงหวาย หมู่ที่ 3 ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม
5/7/2019, 13:28:23 วัดหนองมะคัง หมู่4 ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก อบต.ทับยายเชียง
12/7/2019, 16:31:05 วัดวังมะสระ   ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก อบต.ท่าช้าง
25/7/2019, 14:08:05 วัดห้วยดั้ง ม.10 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก อบต.พรหมพิราม
24/6/2019, 13:07:35 วัดมะต้อง 234 ม. 2 มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก อบต. มะต้อง
24/6/2019, 14:57:01 วัดวังปลาดุก หม่ 5 มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก อบต.มะตูม
24/6/2019, 13:11:35 วัดวังวน หมู่ 1 วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก อบต.วังวน
27/6/2019, 14:31:10 วัดผ่องนภาราม หมู่ 5 ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
11/7/2019, 8:52:34 วัดหาดใหญ่ 99 หมู่ที่ 4 หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
25/7/2019, 11:00:31 วัดหอกลอง 199 หมู่ที่ 6 หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
24/6/2019, 13:10:26 วัดปากพิงตะวันตก 60/2 หมู่ 2 งิ้วงาม เมือง พิษณุโลก อบต.งิ้วงาม
25/6/2019, 12:34:28 วัดจอมทอง 57 หมู่5 จอมทอง เมือง พิษณุโลก อบต.จอมทอง
24/6/2019, 17:40:28 วัดจุฬามณี 60 หมู่ที่2 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก เทศบาลตำบลท่าทอง
24/6/2019, 13:10:47 วัดแจ่มสุวรรณ 148 ม.10 ท่าโพธิ์ เมือง พิษณุโลก อบต.ท่าโพธิ์
29/7/2019, 20:25:53 วัดตะโก 29 หมู่ที่ 4 มะขามสูง เมือง พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง
24/6/2019, 13:41:08 วัดราชมณฑป(หลวงพ่อโต) วัดราชมณฑป ม.7 วัดจันทร์ เมือง พิษณุโลก อบต.วัดจันทร์
26/6/2019, 15:30:51 วัดร้องยุ้งข้าว วัดร้องยุ้งข้าว ม.9 ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
25/6/2019, 14:36:20 วัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม 320 หมู่ที่ 1 บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก อบต.บ้านกร่าง
24/6/2019, 13:15:48 วัดสุดสวาสดิ์ หมู่ที่ 3 บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ทต.บ้านคลอง
24/6/2019, 14:28:01 วัดสันติวัน เลขที่ 289/2 หมู่ 3 บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ
24/6/2019, 15:03:32 วัดเสาหิน 9 หมู่ 8 วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก
24/6/2019, 13:05:27 วัดสระสี่เหลี่ยม หมู่ 5 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก
28/6/2019, 14:07:23 วัดปากดอน หมู่ 3 วังน้ำคู้ เมืิองพิษณุโลก พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
24/6/2019, 13:08:00 วัดโสภาราม 156 หมู่ 7 แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก อบต.แก่งโสภา
24/6/2019, 13:08:46 วัดบึงพร้าว ม.3 ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก อบต.ชัยนาม
24/6/2019, 13:05:34 วัดกกไม้แดง 2/1 ม.9 ดินทอง วังทอง พิษณุโลก องค์การบริหารส่วรตำบลดินทอง
24/6/2019, 13:48:07 วัดเนินสว่างวราราม หมู่ที่ 4 บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
24/6/2019, 13:17:28 วัดแม่ระกา 55/1 ม.15 แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา
24/6/2019, 14:58:29 วัดวังทองวราราม 470 หมู่ 1 วังทอง วังทอง พิษณุโลก เทศบาลตำบลวังทอง
27/6/2019, 19:16:33 วัดวังดินสอ 151 หมู่1 วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก อบต.วังนกแอ่น
24/6/2019, 13:00:17 วัดคุ้งใหญ่ 99 ม.5 ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้
24/6/2019, 12:52:21 วัดท่าแก่ง ม.7 บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
24/6/2019, 15:29:44 วัดบ้านเนินมะครึด 86 หมู่ที่ 6 วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
24/6/2019, 13:17:19 วัดบ้านชาน ม.5 หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก อบต.หินลาด
24/6/2019, 13:07:39 วัดโพนไทรงาม บ้านน้อย ม.3 ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก เทศบาลตำบลป่าแดง
24/6/2019, 13:04:36 วัดที่พักสงฆ์เขาสาริกา   ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
27/7/2019, 13:13:39 วัดบรรพตาราม วัดบรรพตาราม เลขที่ 9 หมู่ 4 ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์ เทศบาลตำบลซับสมอทอด
3/8/2019, 9:25:47 วัดม่วงเย็น เลขที่ 95 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำอ้อย นาเกาะ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ วัด
2/8/2019, 10:51:03 วัดสระเกศ เลขที่ 142 หมู่ 5 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ วัดสระเกศ
3/8/2019, 20:26:54 วัดวักโนนสว่างสามัคคีธรรม วัดโนนสว่างสามัคคีธรรม ม.9. ต.ช้างตะลูด อ.หล่ม ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด
31/7/2019, 9:48:17 วัดท่ากกแก 1 หมู่ 4 ตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์ วัดท่ากกแก
31/7/2019, 15:37:39 วัดจอมมณี 111 หมู่ 9 บ้านใหม่ ตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์ วัดจอมมณี
3/8/2019, 21:04:55 วัดเนินสว่างทางหลวง 118 ม. 1 น้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์ ศาสนา
3/8/2019, 20:24:59 วัดชัยทอง 139 ม.5 บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ วัดชัยทอง
3/8/2019, 21:38:01 วัดโพธิ์ศรีธรรมาราม 127 หมู่ที่ 11 บ้านน้ำพุ บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ วัด
31/7/2019, 15:54:07 วัดศรีภูมิ 241 หมู่ 3 บ้านติ้ว หล่มสัก เพชรบูรณ์ วัดศรีภูมิ
31/7/2019, 18:49:19 วัดชลประทาน เลขที่ 124 บ้านวังรู หมู่ที่1 สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบัว
3/8/2019, 18:59:28 วัดสว่างอารมณ์ 89 หมู่ที่ 3 หนองสว่าง หล่มสัก เพชรบูรณ์ วัดสว่างอารมณ์
5/7/2019, 18:49:18 วัดศรีคิรินทราราม 340 ม.11 บ้านม่อนป่าก๋อย ถนนยันตรกิจโกศล เด่นชัย เด่นชัย แพร่ โรงอบใบยาเด่นชัย
7/8/2019, 15:45:54 วัดน้ำแรม หมู่ 9 ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ อบต.ห้วยไร่
7/8/2019, 15:16:58 วัดดงเจริญ 107 ม.10 หัวเมือง สอง แพร่ อบต.หัวเมือง
7/8/2019, 15:30:59 วัดวังฟ่อน 168 หมู่ที่ 7 หัวเมือง สอง แพร่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
30/7/2019, 15:04:19 วัดม่วงน้อย บ้านม่วงน้อย เกาะคา เกาะคา ลำปาง เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว
7/6/2019, 10:50:25 วัดทุ่งคา 97 ม.4 แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง อบต.แม่สุก
8/10/2019, 11:03:42 วัดพระธาตุเสด็จ 638 หมู่ที่ 5  บ้านเสด็จ เมือง ลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ
8/10/2019, 11:08:59 วัดปงอ้อม หมู่ที่ 4 บ้านเสด็จ เมือง ลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ
5/7/2019, 14:07:42 วัดชมภูหลวง เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับ กฟผ.
3/6/2019, 13:53:51 วัดมิ่งเมืองมูล วัดมิ่งเมืองมูล 152 ถนนพหลโยธิน ลำปาง-งาว พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
11/6/2019, 15:12:58 วัดดอนแก้ว ม.7 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน อบต.บ้านปวง
3/6/2019, 15:56:53 วัดพระพุทธบาทตากผ้า 279 หมู่ 6 มะกอก ป่าซาง ลำพูน วัดพระพุทธบาทตากผ้า
20/9/2019, 23:39:40 วัดป่ากั้ง เลขที่ ๑ ท่าแฝก น้ำปาด อุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก
13/9/2019, 10:02:26 วัดนาโปร่ง วัดนาโปร่ง ท่าเสา เมืองอุรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด


ประทับเวลา ชื่อวัด ที่อยู่วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ชื่อองค์กร
18/6/2019, 16:39:53 วัดโพธิ์ชัยบ้านโพน วัดโพธิ์ชัยบ้านโพน หมู่ 4 โพน คำม่วง กาฬสินธุ์ สำนักงานเทศบาลตำบลโพน
19/6/2019, 10:21:47 วัดรังสีปาลิวัน วัดรังสีปาลิวัน หมุ่ 3 โพน คำม่วง กาฬสินธุ์ สำนักงานเทศบาลตำบลโพน
7/6/2019, 13:41:26 วัดศิริอัมพวันบ้านวังยาง หมู่ที่5 ลำชี ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนตำบลชี
5/7/2019, 9:58:10 วัดห้วยสีทน เลขที่110 หมุ่ที่ 6 บ้านห้วยสีทน โพนทอง เมืองกาฬสินธ์ กาฬสินธุ์ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน
2/7/2019, 11:04:30 วัดสะอาดนาทม หมู่ที่1 ลำคลอง เมืองกาฬสินธ์ กาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลลำคลอง
19/6/2019, 14:13:00 วัดสามัคคีดงบ่อหมู่ที่ 10 204 หมู่ที่ 10 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ สำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด
29/6/2019, 14:42:14 วัดร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหกาฬสินธุ์ 83 หมู่ที่ 4 ร่องคำ ร่องคำ กาฬสินธุ์ สำนักงานเทศบาลตำบลร่องคำ
27/9/2019, 9:12:31 วัดหนองอีบุตร 95 ม.4 หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลหนองอีบุตร
28/9/2019, 18:08:42 วัดศิริพนปุญญาวัส 74 หมู่ที่ 4 ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม
28/9/2019, 18:14:56 วัดสว่างคำอ้อ 144 หมู่ที่ 10 ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม
12/7/2019, 14:14:55 วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา หมู่ ๑๘ ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา
12/9/2019, 10:11:34 วัดหนองเดิ่น หมู่ที่ 13 วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท เทศบาลตำบลวังตะเคียน
18/9/2019, 11:32:39 วัดศิริพงษาวาส หมู่12 บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ สำนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส
28/8/2019, 10:51:40 วัดสนามนาง หมู่ที่ 4 หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
11/9/2019, 10:52:02 วัดเขาหวดพนารักษ์   นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
3/6/2019, 14:11:17 วัดละลม บ้านละลม หมู่ที่ 1 ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา อบต.ละลมใหม่พัฒนา
27/6/2019, 10:09:16 วัดบ้านพระ หมู่ที่ 4 มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
27/6/2019, 10:14:01 วัดบ้านกระทอน หมู่ 8 มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
17/6/2019, 13:37:00 วัดป่ามหาวัน หมู่ที่ 4 ตำ หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์
17/6/2019, 13:40:23 วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณื หมู่ที่ 9 หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์
31/7/2019, 10:37:33 วัดป่าสวนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 3 บ้านยางน้อย เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ อบต.เมืองฝาง
31/7/2019, 11:01:50 วัดบ้านเมืองดู่ หมู่ที่ 13 บ้านหนองหว้า เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ อบต.เมืองฝาง
5/7/2019, 18:07:33 วัดโพธิ์ศรี บ้านลาด ๕๖/๑ ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม วัด
8/7/2019, 11:57:29 วัดโพธารมณ์ หมู่ที่ 2 พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
21/9/2019, 6:52:39 วัดศิริชัย 161 หมู่ 10 บ้านหัวช้าง โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
27/9/2019, 9:07:59 วัดศิริชัย บ้านหัวช้าง 161 หมู่ที่10 บ้านหัวช้าง  โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
27/9/2019, 11:55:54 วัดศรีมงคล 25 หมูที่ 1 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
5/7/2019, 11:11:17 วัดศรีอุดมวงศ์ 120/1 หมู่ที่ 1 ศรีสงคราม วังสะพุง เลย เทศบาลเมืองวังสะพุง
27/6/2019, 13:42:55 วัดบ้านตาแท่น หมู่ 3 วัดบ้านตาแท่น บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู
2/8/2019, 14:13:51 วัดบ้านจาน 1 หมู่1 จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลจาน
2/8/2019, 14:27:07 วัดบ้านผักบุ้ง 1 หมู่4 จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลจาน
2/8/2019, 19:47:53 วัดโคกโพน ๑๐๐ หมู่ ๓ กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
27/6/2019, 19:14:26 วัดบ้านเดื่อ 11 หมู่ 2 กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ เทศบาลตำบลกระหวัน
2/7/2019, 16:59:27 วัดกระทิง หมู่ที่ ๒ สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ เทศบาลตำบลสิ
2/8/2019, 13:22:49 วัดหนองงูเหลือมใต้ 49 หมู่11 หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
23/7/2019, 15:54:49 วัดปลาเดิด หมู่ที่ 17 โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ เทศบาลตำบลโดด
27/6/2019, 14:00:34 วัดตาโกน บ้านตาโกน หมู่ที่ 2 ตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
26/6/2019, 11:21:10 วัดบ้านอุ่มแสง หมุ่ที่ 7 ดูา ราษีไศล ศรีสะเกษ อบต.ดู่
31/7/2019, 15:51:49 วัดบ้านผักไหมใหญ่ หมู่ 4 ผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม
3/8/2019, 10:08:11 วัดเทพปราสาทสระกำแพงน้อย ถนน 226 หมู่ที่ 4 บ้านกลาง ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง
2/8/2019, 12:40:43 วัดสำโรงใหญ่ บ้านสำโรงใหญ่ สำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล
13/6/2019, 12:03:10 วัดศรีบุญเรือง 88 หมู่ 9 เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร อบต.เชิงชุม
14/6/2019, 8:55:34 วัดสามัคคีธรรม 109 หมู่ 2 เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร อบต.เชิงชุม
12/6/2019, 14:57:43 วัดศรีรัตนโนนกุง บ้านโนนกุงพัฒนา เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร เทศบาลตำบลเชียงสือ
12/6/2019, 15:15:58 วัดโพธิ์ชัย บ้านเชียงสือ เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร เทศบาลตำบลเชียงสือ
10/6/2019, 11:18:21 วัดโนนสว่างภิรมย์ 122 หมู่ที่่ 17 หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร เทศบาลตำบลหนองสนม
25/7/2019, 9:44:00 วัดโพธิ์ศรีแก้ว บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 9 หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร เทศบาลตำบลหนองสนม
23/9/2019, 14:08:59 วัดโชติการาม 245 ม.1 คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร เทศบาล
23/9/2019, 14:24:11 วัดธรรมบวร 1239 ม.13 คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร เทศบาลตำบลคำบ่อ
2/8/2019, 10:13:49 วัดสำนักสงฆ์ใหม่บ้านหนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่๘ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
5/7/2019, 10:12:34 วัดจอมพระ 401 หมู่ที่6 จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ อบต.จอมพระ
26/8/2019, 15:21:10 วัดไพรวัลย์ บ้านตลุง บ้านตลุง หมู่ที่ ๒ หนองเรือ ชุมพลบุรี สุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
30/7/2019, 11:49:51 วัดปราสาทวารีศรีกุญชร 100 หมู่ 2 บ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง
20/7/2019, 4:48:38 วัดสว่างอารมณ์ 190 หมู่ที่ 1 ปราสาททนง ปราสาท สุรินทร์ อบต. ปราสาททนง
20/7/2019, 4:53:17 วัดสุวรรณโภคาราม 130 หมู่ที่ 5 ปราสาททนง ปราสาท สุรินทร์ อบต. ปราสาททนง
1/7/2019, 20:57:03 วัดบ้านจาน บ้านจาน หมู่ที่9 ทับใหญ่ รัตนบุรี สุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่
5/7/2019, 18:11:38 วัดทุ่งสว่างนารุ่ง หมู่ที่ 1 นารุ่ง ศีขรภูมิ สุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง
8/7/2019, 14:01:55 วัดธาตุเมืองพิณ 125 หมู่ที่ 7 บ้านโนนธาตุ ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู อบต.ฝั่งแดง
8/7/2019, 14:06:47 วัดกองประชาพัฒนาราม 232 หมู่ที่8 นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู อบต. นาเหล่า
9/7/2019, 14:19:32 วัดศรีสว่างประจันตเขต 97 หมู่ที่ 3 วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู ต.วังปลาป้อม
8/7/2019, 14:04:07 วัดโพธิพงษ์ 150/3 บ้านหนองตานา โคกใหญ่ โนนสัง หนองบัวลำภู อบต.โคกใหญ่
8/7/2019, 14:05:34 วัดศรีบุญเรืองบุตราราม 229 หมู่ที่11 โคกใหญ่ โนนสัง หนองบัวลำภู เทศบาลตำบลหนองเรือ
24/9/2019, 11:21:03 วัดโพธิ์พงษ์ บ้านหนองตานา หมู่ที่ 3 โคกใหญ่ โนนสัง หนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
24/9/2019, 11:10:22 วัดนันทวิชัย บ้านหนองทุ่ม บ้านค้อ โนนสัง หนองบัวลำภู เทศบาลตำบลบ้านค้อ
8/7/2019, 13:39:25 วัดป่าสันติธรรม - บ้านถิ่น โนนสัง หนองบัวลำภู อ.บ.ต.บ้านถิ่น
8/7/2019, 14:01:44 วัดธาตุหาญเทาว์ บ้านธาตุหาญเทาว์ บ้านขาม เมือง หนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
8/7/2019, 14:24:44 วัดโพธิ์ชัยสะอาด โพธิ์ชัยสะอาด ป่าไม้งาม เมือง หนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
24/7/2019, 10:04:09 วัดสระธาตุ 213 บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
8/7/2019, 14:01:52 วัดสระพังทอง บ้านหนองปลาขาว หมู่ที่ 6 หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู อบต.หนองสวรรค์
8/7/2019, 14:13:03 วัดเทวีวรญาติ - โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู อบต.โนนม่วง
8/7/2019, 14:02:38 วัดวิเศษมงคล บ้านหนองทุ่งมน เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู อบต.เมืองใหม่
8/7/2019, 14:26:38 วัดสว่างอารมณ์ 66 หมู่ที่ 1 เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
8/7/2019, 14:30:25 วัดศิริมงคล วัดศิริมงคล ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู เทศบาลตำบลจอมทอง
8/7/2019, 14:02:13 วัดศิริธรรมพัฒนา หมู่ที่8 ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู อบต.ดงมะไฟ
16/8/2019, 9:43:49 วัดศิริทรงธรรม 159 หมู่ที่11 นาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู เทศบาลตำบลนาด่าน
31/7/2019, 14:31:51 วัดจอมมณี บ้านนาสี หมู่ที่ 1 นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
9/7/2019, 6:00:07 วัดศรีอัมพร   บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู เทศบาลตำบลบ้านโคก
8/7/2019, 14:07:35 วัดสุวรรณาราม 19 หมู่ 3 สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา
8/7/2019, 14:48:41 วัดชัยชมภูพัฒนาราม บ้านสนามชัย กุดแห นากลาง หนอบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
13/8/2019, 9:30:57 วัดทุ่งกุญชร 151 หมู่ 1 นาด่าน สุวรรณคูหา หรองบัวลำภู เทศบาลตำบลนาด่าน
4/7/2019, 15:30:38 วัดอุดมหนองแดง วัดอุดมหนองแดง สีออ กุมภวาปี อุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ
27/9/2019, 10:47:30 วัดทิพย์ศรีปัญญา หมู่ที่ 2 บ้านคำตานา ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี ทต.ทุ่งใหญ่
4/6/2019, 15:18:50 วัดโคเขตตาราม 93 หมู่ที่1 นางัว น้ำโสม อุดรธานี เทศบาลตำบลนางัว
21/9/2019, 4:51:31 วัดป่าสามัคคีสันติธรรม 69/11 บ้านแดง บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี วัดประชารัฐสร้างสุข
21/9/2019, 4:56:53 วัดพระแท่น 10/17 บ้านแดง บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข
18/6/2019, 11:12:29 วัดตูมคำ หมู่ที่ 4 บ้านโนนตูม นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า
20/9/2019, 20:56:51 วัดศรีคุณเมือง 56 บ้านเหล่า หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า
21/9/2019, 11:58:56 วัดสามขาสันติสุข 199หมู่ที่ 5 วัดสามขาสันติสุข หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี องคืการบริหารตำบลหนองบัวบาน
4/6/2019, 15:35:09 วัดสะอาดเรืองศรี 172 ม 8 นาดี หนองแสง อุดรธานี เทศบาลตำบลนาดี
2/9/2019, 14:09:54 วัดศรีชมชื่น วัดศรีชมชื่น บ้านกั้ง หมู่ที่ 1 ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก
2/9/2019, 14:18:00 วัดศรีสำราญ วัดศรีสำราญ บ้านนาอุดม หมู่ที่ 5 ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก
10/6/2019, 8:20:03 วัดสร้างสุข หมู่ 13 ระบำ ลานสัก อุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ
25/7/2019, 19:45:12 วัดแจ้ง 50 หมู่ 1 อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
7/6/2019, 16:05:41 วัดมะลิวัลย์ 5หมู่4 บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง
27/9/2019, 9:58:20 วัดเชียงแก้ว บ้านเชียงแก้ว หมู่๓ จิกเทิง ตาลสุม อุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
5/7/2019, 9:44:17 วัดหัวเรือ 143 หมู่ 1 หัวเรือ เมือง อุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
5/7/2019, 9:49:13 วัดวันหนองมุก 36 หมู่ที่ 2 หัวเรือ เมือง อุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือประทับเวลา ชื่อวัด ที่อยู่วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ชื่อองค์กร
11/8/2019, 17:21:45 วัดหัวคู้ 36 หมู่ 1 ซอยลาดกระบัง54 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
19/8/2019, 14:53:12 วัดบ้านไร่ดอนแตง เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
30/8/2019, 12:18:38 วัดวัดทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 9  วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห
15/8/2019, 11:29:39 วัดปทุมทอง(วังบัว) หมู่ที่ 8 บ้านวังบัว วังบัว คลองขลุง กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว
15/8/2019, 12:27:12 วัดสามแยก หมู่ที่ 7 บ้านสามแยก วังบัว คลองขลุง กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว
16/8/2019, 10:26:14 วัดโนนดุม 60 หมู่2 หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
10/9/2019, 16:28:42 วัดศรีสมบูรณ์ 153 หมู่ที่ 5 สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม
10/9/2019, 16:12:42 วัดหนองน้ำขุ่นพัฒนาราม 100 หมู่ที่ 5 สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม
16/8/2019, 12:34:18 วัดเทพนิมิตมงคล วัดเทพนิมิตมงคล 394 หมู่ที่ 1 ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร เทศบาลตำบลไทรงาม
16/8/2019, 12:24:54 วัดไทรงาม(ป่าไทรงาม) วัดไทรงาม หมู่ที่ 4 ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร เทศบาลตำบลไทรงาม
21/8/2019, 11:42:12 วัดหินชโงก   โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
15/8/2019, 10:18:25 วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง หมู่ที่ 3 บ้านปากคลองใต้ นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร เทศบาลตำบลนครชุม
15/8/2019, 10:22:02 วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 6 นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร เทศบาลตำบลนครชุม
15/8/2019, 8:39:28 วัดหนองใหญ่ศรีโสภณ หมู่ 8 วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
1/8/2019, 11:26:55 วัดโศกลึกสามัคคีธรรม 9หมู่ที่3 กะบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท อบต.กะบกเตี้ย
15/7/2019, 14:10:15 วัดเขาราวเทียนทอง หมู่ที่ 10 เนินขาม เนินขาม ชัยนาท สำนักงานเทศบาลตำบลเนินขาม
1/8/2019, 13:56:00 วัดโป่งมั่ง หมู่ที่ 13 เนินขาม เนินขาม ชัยนาท สำนักงานเทศบาลตำบลเนินขาม
19/7/2019, 13:54:52 วัดสุขเดือนห้า หมู่ที่ 12 สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
19/7/2019, 13:41:16 วัดหนองเด่น 32 หมู่ที่ 4 สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
16/8/2019, 13:20:17 วัดพิกุลงาม 82 หมู่ที่ 1 คุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท เทศบาลตำบลมโนรมย์
16/8/2019, 13:27:53 วัดศรีมณีวรรณ 164 หมู่ที่ 2 คุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท เทศบาลตำบลมโนรมย์
14/8/2019, 14:54:23 วัดศรีสิทธิการาม 162 หมู่ที่ 3 คุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
5/6/2019, 14:59:37 วัดใหญ่ 24 หมู่ที่ 1 ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน
23/8/2019, 9:44:29 วัดพัฒนาราม หมู่ 3 ไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
26/8/2019, 9:09:30 วัดป่าสัก   หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
10/6/2019, 12:31:27 วัดพระบรมธาตุวรวิหาร 173 หมู่ที่ 8 ชัยนาท เมือง ชัยนาท บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่21 จำกัด
31/7/2019, 14:09:39 วัดหัวยาง วัดหัวยาง ท่าชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท เทศบาลเมืองชัยนาท
31/7/2019, 13:42:57 วัดวังเคียน หมู่ที่4 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท เทศบาลตำบลนางลือ
31/7/2019, 16:54:04 วัดพลเทพ หมู่ที่4 หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
7/8/2019, 11:01:43 วัดพานิชวนาราม 6 ถนนวนาวัฬวิถี 1 วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท เทศบาลตำบลวัดสิงห์
7/8/2019, 11:15:33 วัดสิงห์สถิต 2 ซ.สถิตย์สิงห์ วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท เทศบาลตำบลวัดสิงห์
31/7/2019, 16:08:37 วัดดอนตาล   หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท เทศบาลตำบลหนองน้อย
14/8/2019, 15:49:22 วัดกระทงทอง หมู่ที่3 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
14/8/2019, 15:46:35 วัดปทุมธาราม หมู่ที่ 2 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท องค์กาบริหารส่วนตำบลหนองบัว
27/9/2019, 10:47:32 วัดนก เลขที่ 10 ม.4 เที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้
24/7/2019, 12:57:46 วัดสะแก หมู่ 16 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท เทศบาลตำบลสรรคบุรี
26/8/2019, 7:50:38 วัดจันทนาราม หมู่ที่ 9 ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท เทศบาลตำบลห้วยกรด
30/7/2019, 13:53:34 วัดโพธิ์งาม 1 หมู่ที่ 3 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท เทศบาลตำบลบางหลวง
6/8/2019, 15:01:33 วัดซุ้มกระต่าย 390 หมู่ที่2 โพธิ์พิทักษ์ สรรพยา ชัยนาท เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
26/7/2019, 9:09:52 วัดคงคาราม หมู่ที่3 โพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท เทศบาลตำบลโพนางดำตก
26/7/2019, 9:00:39 วัดตะกู หมู่ที่1 โพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท เทศบาลตำบลโพนางดำตก
30/7/2019, 10:08:48 วัดกำแพง หมู่ที่1 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท ทต.เจ้าพระยา
30/7/2019, 10:00:03 วัดราษฎร์บูรณะ หมู่ที่6 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท ทต.เจ้าพระยา
18/7/2019, 14:15:45 วัดสรรพยาวัฒนาราม   สรรพยา สรรพยา ชัยนาท เทศบาลตำบลสรรพยา
18/7/2019, 14:10:54 วัดหลวงสิริบูรนาราม   สรรพยา สรรพยา ชัยนาท เทศบาลตำบลสรรพยา
26/8/2019, 12:04:15 วัดหาดอาษา หมู่ที่ 1 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท เทศบาลตำบลหาดอาษา
30/7/2019, 17:28:40 วัดศรีสโมสร 207 หมู่ที่ 1 กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
30/7/2019, 9:03:14 วัดหนอขนาก หมู่ที่ 4 กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
30/7/2019, 10:16:05 วัดหนองเดิ่น หมู่ที่13 วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท เทศบาลตำบลวังตะเคียน
1/8/2019, 11:29:19 วัดสะพานหิน หมู่ที่ 1 สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
31/7/2019, 10:13:09 วัดหนองไม้แก่น หมู่ 7 สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
25/7/2019, 13:41:16 วัดบ่อยายส้ม บ้านบ่อยายส้ม หมู่ 3 หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)
26/8/2019, 15:13:55 วัดบ้านบ่อยายส้ม 1 หมู่ 3 หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท เทศบาลตำบลหนองมะโมง
25/7/2019, 16:02:24 วัดหนองตะขบ 100 หมู่ 4 หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท เทศบาลตำบลหนองมะโมง
25/7/2019, 10:02:23 วัดเด่นใหญ่ ม1 เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
25/7/2019, 10:26:33 วัดสะแก้ว หมู่ที่7 เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
9/6/2019, 16:46:15 วัดเทพหิรัญ หมู่ที่11 บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
6/7/2019, 20:22:26 วัดท่าโบสถ์ 152 หมู่ที่2 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
22/8/2019, 13:16:10 วัดวงเดือน หมู่ที่3 บ้านวงเดือน สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
21/8/2019, 16:35:49 วัดใหม่วงเดือน 56 หมู่ 3 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
22/8/2019, 13:43:44 วัดศรีเจริญธรรม หมู่ที่ 7 หนองแซง หันคา ชัยนาท เทศบาลตำบลหนองแซง
30/7/2019, 10:47:50 วัดท่าแก้ว หมู่ที่ 8 ห้วยงู หันคา ชัยนาท สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยงู
24/8/2019, 5:53:01 วัดท่ากฤษณา 549 หมู่ 1 หันคา หันคา ชัยนาท สำนักงานเทศบาลตำบลหันคา
3/7/2019, 9:54:49 วัดเทพหิรัณย์ 999 หมู่ที่ 11 หันคา หันคา ชัยนาท เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
30/7/2019, 10:57:34 วัดคลองจันทน์ หมู่ที่ 1 หัวยงู หันคา ชัยนาท สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยงู
22/8/2019, 23:54:23 วัดโกรกพระใต้ 10 หมู่ที่4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ เทศบาลตำบลโกรกพระ
23/8/2019, 21:05:03 วัดโกรกพระเหนือ 1 หมู่ที่3 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ, องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ
22/8/2019, 23:48:24 สำนักสงฆ์บางฉ่า 100 หมู่ที่5 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ
30/9/2019, 20:30:09 วัดท่าทราย หมู่ 4 นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์ วัดท่าทราย
30/9/2019, 20:33:03 วัดนากลาง หมู่ 1 นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์ วัดนากลาง
30/9/2019, 20:38:13 วัดสามัคคีราษฎร์ หมู่ 4 นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์ วัดสามัคคีราษฎร์
23/8/2019, 0:03:26 วัดบ่อพลับ 3/3 หมู่ที่3 เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว
14/9/2019, 10:36:17 วัดหนองพรมหน่อ 64 หมู่ที่ 6 เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว
14/9/2019, 10:42:57 วัดเขาถ้ำพระ หมู่ที่ 8 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา
30/9/2019, 19:35:55 วัดทองคำอิง ม.3 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา
30/9/2019, 20:14:12 วัดเนินกะพี้ 30 หมู่ 1 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ วัดเนินกะพี้
15/9/2019, 10:42:39 วัดเกษมศานติ์ 39/5 หมู่ 6 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ เทศบาลตำบลบางประมุง
15/9/2019, 16:58:19 วัดช่องรวก 1 หมู่ที่ 7 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ เทศบาลตำบฃลบางประมุง
15/9/2019, 23:54:52 วัดท่าซุด 90 หมู่ที่ 1 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ วัดท่าซุด
15/9/2019, 16:46:11 วัดบางประมุง 1 หมู่ที่ 5 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ เทศบาลตำบลบางประมุง
15/9/2019, 15:48:32 วัดมโนราษฎร์ 1 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ เทศบาลตำบลบางประมุง
15/9/2019, 14:28:44 วัดดงชพลู 43 หมู่ที่ 6 บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
15/9/2019, 14:38:30 วัดเนินเวียง   บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
15/9/2019, 14:31:28 วัดบางมะฝ่อ 93 หมู่ 2 บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
15/9/2019, 14:33:46 วัดบ้านหว้า 86 หมู่ที่ 2 ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า
15/9/2019, 14:36:12 วัดประชาศึกษา เลขที่ 6/5 ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล
15/9/2019, 14:22:57 วัดยางตาล 65 หมู่ 4 ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล
30/9/2019, 20:22:50 วัดศาลาแดง หมู่ 2 ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์ วัดศาลาแดง
14/9/2019, 10:50:52 วัดตากแดด หมู่ที่ 4 หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง
14/9/2019, 10:46:35 วัดเนินหญ้าคา หมู่ที่ ๖ หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง
14/9/2019, 10:48:52 วัดหาดสูง หมู่ที่ 5 หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง
18/9/2019, 19:57:39 วัดเขาจั๊กจั่นวนาราม หมู่ 10 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ องค์กรบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
19/9/2019, 20:54:30 วัดชุมตาบง 8 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ องค์กรบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
10/10/2019, 15:59:09 วัดโปร่งสะเดา 999 ม.11 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ หมู่บ้านโปร่งสะเดา
10/10/2019, 16:53:31 วัดหนองจิกทรายมูล 45 หมู่ 1 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ โรงเรียนบ้านหนองจิก
17/9/2019, 21:26:23 วัดปางสวรรค์ หมู่ 3 ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ อบต.ปางสวรรค์
19/9/2019, 20:57:58 วัดศรีอุดมวนาราม 4 ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ องค์กรบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์
15/8/2019, 20:54:32 วัดเกยไชยใต้ เลขที่ 20 หมู่ที่ 8 เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
7/8/2019, 16:24:12 วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 4 เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
8/9/2019, 14:50:54 วัดฆะมัง 71 หมู๋ที่ 5 ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลฆะง
16/8/2019, 14:42:47 วัดทับกฤชใต้ 26 หมู่ที่ 7 ทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้
26/8/2019, 17:28:14 วัดหนองขอน 179 หมู่ที่ 8 ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขอน
15/8/2019, 7:53:01 วัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุง 15 หมู่ที่ 5 บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน
15/8/2019, 9:12:23 วัดเนินสะเดา เลขที่ 109 หมู่ 12 บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน
19/8/2019, 13:49:48 วัดโพธิ์หนองยาว เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์
28/8/2019, 20:23:34 วัดวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมเหนือ หมู่ที่ 4 ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลไผ่สิงห์
25/8/2019, 12:33:04 วัดชุมแสง 17 หมู่ที่9 พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
19/8/2019, 13:44:42 วัดดงขุย เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา
15/8/2019, 17:34:41 วัดมงคลสุจริตธรรม เลขที่ 112 หมู่ 12 หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา
17/8/2019, 15:18:02 วัดหนองกระเจา เลขที่1หมู่6 หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ ท้องถิ่น
9/8/2019, 14:21:28 วัดเขากา หมู่ที่ 6 ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ อบต.ตากฟ้า
8/8/2019, 19:16:06 วัดตากฟ้า พระอารามหลวง 76 หมู่ 1 ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ เทศบาลตำบลตากฟ้า
9/8/2019, 11:42:07 วัดไผ่นาเริง หมู่ที่ 5 ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ อบต.ตากฟ้า
9/8/2019, 12:17:38 วัดไตรคีรีวราราม หมู่ที่ 6 พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ อบต.พุนกยูง
9/8/2019, 12:24:31 วัดพุนกยูง 7/2 หมู่ที่ 7 พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ อบต.พุนกยูง
9/8/2019, 12:29:36 วัดถ้ำพรสวรรค์ หมู่ที่ 3 ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ อบต.ลำพยนต์
9/8/2019, 14:45:03 วัดศรีเจริญธรรม หมู่ที่ 2 ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ อบต.ลำพยนต์
9/8/2019, 11:56:17 วัดธรรมโสภณ 150 หมู่ที่ 8 สุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ อบต.สุขสำราญ
9/8/2019, 10:00:11 วัดประชาสรรค์ 18 ถนน พหลโยธิน สุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ ทต.ตากฟ้า
9/8/2019, 11:52:06 วัดสุขสำราญ หมู่ที่ 1 สุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ อบต.สุขสำราญ
9/8/2019, 12:00:38 วัดหนองพิกุล หมู่ที่ 1 หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ อบต.หนองพิกุล
9/8/2019, 13:09:37 วัดห้วยลำใย หมู่ที่ 4 หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ อบต.หนองพิกุล
9/8/2019, 10:57:39 วัดโคกขาม หมู่1 อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ ทต.อุดมธัญญา
9/8/2019, 10:59:39 วัดอุดมธัญญา 1/9 หมู่ที่ 14 อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ ทต.อุดมธัญญา
8/8/2019, 21:20:29 วัดจันเสน 235 หมู่ 1 จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันเสน
8/8/2019, 23:26:21 วัดดงมัน 165 หมู่ 3 จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันเสน
28/8/2019, 7:44:45 วัดหนองตามี 145 หมู่ 6 จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันเสน
21/8/2019, 21:20:47 วัดหนองถ้ำวัว 2 หมู่ 4 จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันเสน
18/8/2019, 15:58:23 วัดเขาทอง 15 หมู่2. ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ วัดเขาทอง
18/8/2019, 10:42:52 วัดอัมพวันคีรี 1/3 หมู่ที่ 7 ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ อบต.ช่องแค
18/8/2019, 10:21:45 วัดเขาวงษ์ 35หมู่8 ช่องแต ตาคลี นครสวรรค์ วัดเขาวงษ์
26/7/2019, 13:47:08 วัดเขาถ้ำบุญนาค 93 หมู่11 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
8/7/2019, 10:23:58 วัดดงพลับ 107 หมู่ 4 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
21/8/2019, 19:05:10 วัดโพนทอง เลขที่ 10/1 ถนนเทพารักษ์ ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ เทศบาลเมืองตาคลี
21/8/2019, 17:04:39 วัดสว่างวงษ์ เลขที่ 2 ถนนตาคลีพัฒนา ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ สว่างวงษ์
26/7/2019, 13:43:09 วัดหนองสีนวล หมู่ 5 บ้านหนองสีนวล ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
19/8/2019, 6:28:01 วัดโคกสลด คลองสุธาธรรม 73 หมู่ 7 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ พุทธสถาน
18/8/2019, 13:46:26 วัดช่องแค เลขที่ 14 หมู่ 1 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ เทศบาลตำบลช่องแค
23/8/2019, 15:06:56 วัดประชาสรรค์ 85 หมู่ 4 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
18/8/2019, 13:05:39 วัดหลังเขา เลขที่ 8 หมู่ 9 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ อบต.พรหมนิมิต
18/8/2019, 10:40:07 วัดวาปีรัตนาราม 141 หมู่2 หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ โรงงานน้ำตาลเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์คอเปอร์เรชั่นจำกัด มหาชน
18/8/2019, 10:44:55 วัดสอนจันทร์ 270 หมู่ 12 หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ บ.เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
22/8/2019, 12:31:33 วัดหนองโพ 206 หมู่ 1 หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
19/8/2019, 14:11:57 วัดปฏิบัติธรรม โคกหว้า 109หมู่ที่5 หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ วัดหนองแอก
19/8/2019, 13:36:43 วัดศรีสำราญ 101หมู่9 หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ อ.บ.ตหนองหม้อ
19/8/2019, 13:32:57 วัดหนองสีซอ 139หมู่4 หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ
19/8/2019, 10:04:09 วัดหนองหม้อ 1 หมู่ที่ 2 หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ วัดหนองหม้อ
19/8/2019, 9:23:55 วัดหนองแอก 75หมู่1 หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ
19/8/2019, 10:58:00 วัดหนองแอก เลขที่ 139 หมู่ที่ 4 วัดหนองสีซอ หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ ขับเคลื่อนโครงการวัด5ส
18/8/2019, 16:29:45 วัดโคกเจริญ เลขที่ 1 หมู่ที่7 ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลห้วยหอม
18/8/2019, 18:26:05 วัดหัวหวาย 686 หมู่1 หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ โครงการอบรมประชาชนประจำตำบล
1/9/2019, 13:08:17 วัดดอนคา เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 วัดดอนคา ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ อบต.ดอนคา
9/8/2019, 10:45:31 วัดสระโบสถ์ เลขที่ 3 หมู่13 วัดสระโบสถ์ ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ อบต.ดอนคา
1/9/2019, 14:33:41 วัดเขาน้อย เลขที่ 1 หมู่ 2 ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก
1/9/2019, 14:17:07 วัดท่าตะโก 769 หมู่ 6 ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ เทศบาลตำบลท่าตะโก
1/9/2019, 13:45:51 วัดสามัคยาราม เลขที่ 553 หมู่ที่ 7 ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ เทศบาลตำบลท่าตะโก
1/9/2019, 14:30:59 วัดหางน้ำ เลขที่ 1 หมู่ 3 ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก
1/9/2019, 14:12:08 วัดเขาโคกเผ่น เลขที่ 99 /9 หมู่ 2 ทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ
1/9/2019, 14:14:51 วัดทำนบ 117 หมู่ 3 ทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ
1/9/2019, 14:08:42 วัดพนมรอก เลขที่ 1 หมู่ 4 พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก
1/9/2019, 13:38:37 วัดวังใหญ่ เลขที่ 52 หมู่ที่ 5 พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ โรงเรียนวังวิทยา
1/9/2019, 14:25:19 วัดพนมเศษใต้ เลขที่ 39 หมู่ 6 พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
1/9/2019, 14:22:42 วัดพนมเศษเหนือ 98 หมู่ 1 พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
1/9/2019, 14:19:33 วัดท่าสุ่ม เลขที่ 46 หมู่ 1 วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
1/9/2019, 13:59:40 วัดโคกกระถิน เลขที่ 1 หมู่ 5 วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์ ชุมชนบ้านโคกกระถิน
1/9/2019, 13:57:18 วัดตะเฆ่ค่าย เลขที่ 1 หมู่ 4 วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
1/9/2019, 13:36:16 วัดสายลำโพงกลาง เลขที่ 74 หมู่ที่ 16 วัดสายลำโพงกลาง สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ อบต.สายลำโพง
1/9/2019, 14:04:28 วัดสายลำโพงเหนือ เลขที่ 31 หมู่ 3 สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง
1/9/2019, 14:27:49 วัดเขาดินศิริวัฒนา เลขที่ 208 หมู่ 4 หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
1/9/2019, 14:02:02 วัดหนองหลวง เลขที่ 299 หมู่ 1 หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
1/9/2019, 13:51:26 วัดวัดหัวถนนเหนือ เลขที่ 1 หมู่ 1 หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
1/9/2019, 13:32:58 วัดหัวถนนกลาง เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 วัดหัวถนนกลาง หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ อบต.หัวถนน
1/9/2019, 13:54:24 วัดวังรอ เลขที่ 99 หมู่ 9 วังมหากร ท่่าตะโก นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร
2/7/2019, 19:38:34 วัดสระประทุม(สระบัว) เลขที่112หมู่10 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ วัดสระประทุม
25/8/2019, 12:26:08 วัดหางตลาด 137 หมู่ที่9 พิกุล พิกุล นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
3/8/2019, 16:40:47 วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง 188 ถนนธรรมวิถี ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์
13/8/2019, 9:10:06 วัดไทรเหนือ 80/2 หมู่ 12 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทร
26/8/2019, 16:31:24 วัดประดู่งาม   แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
11/8/2019, 22:13:39 วัดปางสุด เลขที่ 1 หมู่ 12 แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ อบต.แม่เล่ย์
25/8/2019, 17:32:48 วัดสระปทุม บ้านห้วยร่วม สร้อยละคร ลาดยาว นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
25/8/2019, 17:35:48 วัดหนองยาว หมู่ 4 บ้านหนองยาว หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ องค์การบริหารส่นตำบลหนองยาว
25/8/2019, 6:00:36 วัดหนองหูช้าง บ้านหนองหูช้าง หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ วัดหนองหูช้าง
18/8/2019, 9:53:29 วัดทุ่งทองวนาราม 56/2 หมู่ 4 ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์ วัดทุ่งทองวนาราม
13/8/2019, 20:42:06 วัดเวฬุวัน บ้านเลขที่ 1 หมู่ 8 วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ วัดเวฬุวัน
21/8/2019, 17:11:30 วัดเทพสุทธาวาส 79 หมู่ที่9 หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ อบต.หนองกลับ
5/7/2019, 14:41:37 วัดไผ่เหลือง วัดไผ่เหลือง หมู่ 4 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี อบต.บางรักพัฒนา
24/7/2019, 6:47:25 วัดทองสะอาด 11 หมู่ที่2 คลองพระอุดม คลองพระอุดม ปทุมธานี เทศบาลตำบลคลองพระอุดม
5/8/2019, 16:30:49 วัดอู่ข้าว 48 หมู่ 8 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี อบต.คลองเจ็ด
7/10/2019, 14:17:15 วัดอู่ข้าว 48 หมู่ที่ 8 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด
12/7/2019, 9:39:13 วัดกลางคลองสาม 3 หมู่ที่ 9 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
5/8/2019, 16:35:27 วัดเกิดการอุดม 11 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี อบต.คลองสาม
23/7/2019, 11:58:24 วัดพระธรรมกาย 23/2 หมู่ 7 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
20/8/2019, 6:29:08 วัดตะวันเรือง 9 หมู่ 11 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี อบต.คลองสี่
28/7/2019, 15:08:07 วัดมงคลพุการาม เลขที่ 38 หมู่ที่ 14 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่
31/7/2019, 15:46:29 วัดสว่างภพ 2 หมู่ 16 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล
17/8/2019, 14:40:41 วัดสายสุวพรรณ 59 หมู่ 4 ถนนคลองแอนสาม-สี่ คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่
29/7/2019, 14:22:08 วัดปัญญานันทาราม 1 หมู่ที่10 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก
5/8/2019, 16:39:16 วัดพุทธชินวงศ์วนาราม 31 หมู่ 7 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี ผู้ใหบ้าน
5/8/2019, 16:26:31 วัดมูลเหล็ก 121 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี อบต.คลองหก
27/7/2019, 12:21:07 วัดหว่านบุญ 19 หมู่ 3 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี โรงเรียนวัดหว่านบุญ
5/8/2019, 16:33:05 วัดทวีการะอนันต์ 50/16 หมู่ 11 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี เทศบาลเมืองท่าโขลง
5/8/2019, 16:42:19 วัดบางขัน 28 หมู่ 8 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี เทศบาลโขงเรือน
5/8/2019, 16:25:53 วัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต 47 หมู่ 20 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี เทศบาลเมืองท่าโขลง
27/7/2019, 14:32:58 วัดแสวงสามัคคีธรรม 8/1 หมู่ 2 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี อบต.คลองห้า
31/7/2019, 20:26:19 วัดหัตถสารเกษตร 33 บ้านคลองห้า หมู่ที่ 8 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี อบต.คลองห้า
23/7/2019, 17:49:15 วัดพิชิตปิตยาราม 1 หมู่ที่ 4 บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
5/8/2019, 13:45:09 วัดสระบัว 30 หมู่ 1 ต.บึงน้ำรักษ์ อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
18/7/2019, 12:57:07 วัดเขียนเขต เลขที่ 43 หมู่ที่ 2 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
28/7/2019, 15:58:21 วัดมูลจินดาราม 98 หมู่ที่3 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
25/7/2019, 9:38:48 วัดขุมแก้ว 17 หมู่ที่ 4 บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
17/7/2019, 13:21:10 วัดคลองหนึ่ง (แก้วนิมิต) 248 หมู่ 3 ซอยรังสิต-นครนายก 4 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต
6/8/2019, 17:02:41 วัดจันทรสุข 89/1 หมู่ 5 ถ.รังสิต-นครนายก 56 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต
17/8/2019, 8:56:39 วัดแสงสรรค์ 362 วัดแสงสรรค์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต
5/8/2019, 16:18:04 วัดนาบุญ 98 หมู่ 3 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี เทษบาลตำบลธัญบุรี
8/8/2019, 18:27:27 วัดอัยยิการาม 18 ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลธัญบุรี
5/10/2019, 2:19:35 วัดตลาดใต้ 6 หมู่ที่ 3 บางขะแยง เมือง ปทุมธานี เทศบาลบางขะแยง
28/7/2019, 17:58:49 วัดบางกะดี 78 หมู่ 4 บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางกะดี
6/8/2019, 12:31:16 วัดบางกุฎีทอง 43 หมู่2 บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางกะดี
26/8/2019, 20:48:45 วัดสังลาน เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางกะดี
24/7/2019, 10:12:40 วัดชินวรารามวรวิหาร 1 หมู่ที่ 2 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี สำนักงานเทศบาลตำบลบางขะแยง
6/8/2019, 13:21:06 วัดตลาดเหนือ เลขที่ 5 หมู่ที่3 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางขะแยง
6/8/2019, 13:09:21 วัดบางนางบุญ   บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลบางขะแยง
6/8/2019, 13:16:59 วัดป่ากลางทุ่ง 111 หมู่ที่3 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางขะแยง
6/8/2019, 13:47:00 วัดเกาะเกรียง 28 หมู่ที่5 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลเมืองบางคูวัด/ไทเบฟ
6/8/2019, 13:49:02 วัดบางคูกลาง   บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลบางคูวัด
6/8/2019, 13:51:18 วัดบางคูนอก   บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลบางคูวัด
26/7/2019, 13:23:23 วัดบางคูใน 1 หมู่ 7 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท CI กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
5/9/2019, 9:08:01 วัดบางตะไนย์ 1 หมู่ที่ 6 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี  
6/8/2019, 13:41:12 วัดน้ำวน เลขที่ 1 หมู่ที่6 ปทุม-สายใน บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางเดื่อ
31/7/2019, 14:40:27 วัดบางเดื่อ เลขที่ 4 หมู่ 4 ถ.ปทุมสายใส บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางเดื่อ
6/8/2019, 12:23:13 วัดไพร่ฟ้า   บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า/เทศบาลบางเดื่อ
6/8/2019, 13:43:51 วัดหนองปรง   บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาตำบลบางเดื่อ
6/8/2019, 13:03:34 วัดฉาง วัดฉาง บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี รร.วัดฉาง,ชุมชมวัดฉาง
6/8/2019, 13:06:37 วัดบางโพธิ์ใน   บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลเมืองปุทมธานี
30/7/2019, 22:58:59 วัดโสภาราม 1 ถ.โสภา บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี โรงเรียนปทุมวิไล
6/8/2019, 12:20:03 วัดหงษ์ปทุมาวาส   บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลเมือง ปทุมธานี
6/8/2019, 13:38:22 วัดดาวเรือง   บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี อ.บ.ต บางพูด
6/8/2019, 13:29:20 วัดเวฬุวัน 124 หมู่ที่1 บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี อ.บ.ตบางพูด/รร.วัดเวฬุวัน
5/8/2019, 16:33:35 วัดบางพูน 139 หมู่ที่ 4 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี โรงเรียนวัดบางพูน
6/8/2019, 14:00:33 วัดบุญชื่นชู   บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางพูน
23/7/2019, 17:38:03 วัดเปรมประชา 73 หมู่ 2 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางพูน
6/8/2019, 12:28:15 วัดนันทวันปัญญาราม 100 หมู่ที่7 บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
12/7/2019, 8:14:19 วัดบางหลวง 53 หมู่ 2 บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางหลวง
19/7/2019, 10:37:28 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ เลขที่10 บ้านคลองโพธิ์ใต้ บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
31/8/2019, 15:23:25 วัดวัดโพธิ์เลื่อน เลขที่ 31 หมู่ที่ 1 บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล
6/8/2019, 13:23:58 วัดสำแล 91 หมู่ที่2 บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี อบต.บ้านกระแชง
26/7/2019, 20:10:10 วัดโบสถ์ 69 หมู่5 บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลบ้านกลาง
6/8/2019, 13:35:33 วัดศาลเจ้า   บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลบ้านกลาง
6/8/2019, 13:26:49 วัดดาวดึงษ์(บน) 147 บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี อ.บ.ตบ้านใหม่
23/7/2019, 18:22:14 วัดเทียนถวาย 122 หมู่ 2 บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลตำบลบ้านใหม่
6/8/2019, 13:53:52 วัดบุญบางสิงห์ หมู่ที่8 สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี อบต.สวนพริกไทย
31/7/2019, 9:19:32 วัดเสด็จ 1 บ้านคลองกระแชง หมู่ 5 สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย
7/8/2019, 21:17:36 วัดนาวง 177 หมู่ที่ 1 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลตำบลหลักหก
6/8/2019, 13:12:03 วัดรังสิต   หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลตำบลหลักหก
24/7/2019, 6:37:44 วัดป่าปทุมรัฐ 21/13 หมู่ที่7 คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี เทศบาลตำบลคลองพระอุดม
27/7/2019, 12:16:01 วัดบ่อทอง 1 หมู่ 2 คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี วัด
30/7/2019, 9:14:06 วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร 6/2หมู่5 คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บ.สิทธินันท์ จำกัด
24/7/2019, 6:45:22 วัดจันทาราม 15 คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง
31/7/2019, 13:22:08 วัดสุวรรณจินดาราม หมู่ หมู่ที่ 6 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง
5/8/2019, 16:25:42 วัดป่าไขแสงธรรมาราม ตำบลหน้าไม้ ตำหน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี อบต.หน้าไม้
31/8/2019, 19:37:36 วัดเจดีย์หอย 73 หมู่ที่ 4  บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
31/8/2019, 19:13:26 วัดบ่อเงิน 1 หมู่ที่ 1  บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
24/7/2019, 6:54:23 วัดลำมหาเมฆ 1 หมู่ที่5 บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
31/8/2019, 7:33:06 วัดสุวรรโณภาส   บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
24/7/2019, 6:35:25 วัดบัวแก้วเกษร 120 หมู่ที่3 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี เทศบาลตำบลระแหง
24/7/2019, 6:41:32 วัดบุวสุวรรณประดิษฐ์ 1 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลระแหง
24/7/2019, 6:51:00 วัดบัวขวัญ 1 บ้านบัวขวัญ ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว
24/7/2019, 8:39:09 วัดลาดหลุมแก้ว 44 หมู่ที่ 1 ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดหลุมแก้ว
23/7/2019, 15:10:47 วัดสุทธาวาส 56 หมู่ 4 ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว
24/7/2019, 6:58:22 วัดหน้าไม้ 1 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้
26/7/2019, 22:48:45 วัดซอยสามัคคี(ธรรมสุขใจ) 101 หมู่ที่12 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
5/8/2019, 16:30:25 วัดประยูรธรรมาราม 90/6 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี ชุมชนวัดประยูรธรรมาราม
5/8/2019, 16:37:44 วัดป่าจิตตภาวนา 50 หมู่ 5 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี เทศบาลคูคต
5/8/2019, 16:43:59 วัดโพสพผลเจริญ 18 หมู่ที่18 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี เทศบาลคูคต
23/7/2019, 15:05:11 วัดลาดสนุ่น 25 หมู่ที่7 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี เทศบาลเมืองคูคต
26/7/2019, 20:51:41 วัดสายไหม 37 หมู่ 3 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี วัดสายไหม
21/7/2019, 8:20:35 วัดโสภณาราม 30 หมู่ 9 บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห
31/7/2019, 11:09:47 วัดเกตุประภา 12 หมู่ 9 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย
5/8/2019, 16:28:54 วัดแจ้งลำหิน เลขที่ 18 หมู่ 18 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย
9/8/2019, 15:11:03 วัดนังคัลจันตรี 32 หมู่ที่ 4 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี เทศบาลตำบลลำลูกกา
24/7/2019, 0:25:19 วัดประชุมราษฎร์ 2 หมู่ 11 ถนนลำลูกกา บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย
25/7/2019, 8:51:12 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 39 หมู่ที่4 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย
30/8/2019, 10:39:11 วัดวัดใหม่คลองเจ็ด 7/1 หมู่ที่1 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย
5/8/2019, 16:42:59 วัดใหม่คลองเจ็ด 7/1 หมู่ 1 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย
15/8/2019, 12:27:48 วัดทศทิศาราม 20 หมู่ที่ 2 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
5/8/2019, 16:32:18 วัดป่าเจริญราช 12/19 หมู่ที่2 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี อบต.บึงทองหลาง
23/7/2019, 22:19:19 วัดพิรุณศาสตร์ 27 หมู่ที่4 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี องค์กรบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
24/7/2019, 0:07:40 วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม 35 หมู่11 ถนนลำลูกกา บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
5/8/2019, 16:39:34 วัดใหม่กลางคลองสิบ 33/3 หมู่ 7 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
5/8/2019, 16:29:21 วัดอดิศร 2 หมู่ 1 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
9/8/2019, 14:00:55 วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม
31/7/2019, 14:33:55 วัดพืชอุดม 25 หมู่ที่ 9 พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี อบต.พืชอุดม
23/7/2019, 19:25:20 วัดกลางคลองสี่ 14/2 หมู่ที่ 5 ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี เทศบาลเมืองลาดสวาย
23/7/2019, 22:25:06 วัดคลองชัน   ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี เทศบาลเมืองลาดสวาย
5/8/2019, 16:37:59 วัดชัยมังคลาราม 41 หมู่ 14 ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
19/7/2019, 16:00:42 วัดมงคลรัตน์ เลขที่ 20หมู่ที่ 11 ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
23/7/2019, 13:47:55 วัดดอนใหญ่ 7 หมู่ 9 ถนน เลียบคลองแปด ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท เคพี สเตนเลสเวิร์ค จำกัด
23/7/2019, 21:40:40 วัดธัญญะผล 57 หมู่ที่ 5 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา
30/7/2019, 10:11:50 วัดลานนา 20 หมู่ที่2 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา
16/8/2019, 17:07:00 วัดสมุหราษฎร์บำรุง วัดสมุหราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่ เลขที่16หมู่ที่1 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา
1/8/2019, 18:05:07 วัดไก่เตี้ย 31 หมู่ 1 กระแชง สามโคก ปทุมธานี วัดไก่เตี้ย
5/8/2019, 16:31:34 วัดชัยสิทธาวาส 52 หมู่3 กระแชง สามโคก ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง
9/7/2019, 13:54:36 วัดสุราษฎร์รังสรรค์ 44 หมู่ 4 คลองควาย สามโคก ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
23/7/2019, 16:09:18 วัดคลองขุด (โพธิ์นิ่มรัตนาราม) 33 หมู่ 4 เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย
5/8/2019, 16:26:18 วัดตระพัง 113/10หมู่5 เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี อ.บ.ต เชียงรากใหญ่
29/7/2019, 14:32:54 วัดบัวหลวง 83 หมู่ที่ 3 เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่
5/8/2019, 16:26:47 วัดบ้านพร้าวนอก 1 หมู่ 6 เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี บริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่
18/7/2019, 8:11:44 วัดบ้านพร้าวใน เลขที่ 5 หมู่ 5 เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี อบต.เชียงรากใหญ่,และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
26/7/2019, 16:21:42 วัดท้ายเกาะใหญ่ 87 หมู่ที่3 ท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี อบต.ท้ายเกาะ
9/7/2019, 12:06:09 วัดบางเตยกลาง 184 วัดบางเตยกลาง ต.บางเตย อ.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี บางเตย สามโคก ปทุมธานี บริษัท พี ที เค วู้ด จำกัด.
5/8/2019, 16:39:59 วัดบางเตยใน   บางเตย สามโคก ปทุมธานี โรงเรียนวัดบางเตยใน
5/8/2019, 16:35:51 วัดวิมลภาวนาราม 61 หมู่ 3 บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี บริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ
18/7/2019, 19:41:01 วัดป่างิ้ว เลขท่ี 1 หมู่ 3 บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี โรงเรียนสามโคก
2/8/2019, 15:56:27 วัดสวนมะม่วง เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี วัดสวนมะม่วง
5/8/2019, 16:43:55 วัดถั่วทอง 22หมู่ที่3 บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม
31/7/2019, 7:13:09 วัดตำหนัก 4 หมู่ที่ 1 สามโคก สามโคก ปทุมธานี เทศบาลตำบลสามโคก
29/6/2019, 9:04:31 วัดจตุพิธวราวาส 50 หมู่ 8 นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส
25/7/2019, 10:15:19 วัดนพรัตนาราม 12 หมู่ที่6 นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี อบต.นพรัตน์
25/7/2019, 9:39:26 วัดจุฬาจินดาราม 48 หมู่ที่6 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี อบต.บึงกาสาม
25/7/2019, 10:47:09 วัดเจริญบุญ 42 หมู่ 4 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี อบต.บึงกาสาม
25/7/2019, 9:54:30 วัดบึงกาสาม 59 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี อบต.บึงกาสาม
25/7/2019, 9:50:12 วัดราษฎรบำรุง 1 หมู่5 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี อบต.บึงกาสาม
25/7/2019, 10:34:40 วัดศรีคัคณางค์ (หัวช้าง) 25 หมู่ที่ 3 บึงซำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี อบต.บึงซำอ้อ
25/7/2019, 10:04:23 วัดสอนดีศรีเจริญ หมู่ที่10 บึงซำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี อบต.บึงซำอ้อ
25/7/2019, 10:44:12 วัดสุขปุณทริการาม(ซำอ้อ) 31 หมูที่ 5 บึงซำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี อบต.บึงซำอ้อ
25/7/2019, 10:38:02 วัดคลองเก้า 5 บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี อบต.บึงบอน
25/7/2019, 9:59:57 วัดบึงบอน 1 หมู่ 4 บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี อบต.บึงบอน
22/7/2019, 13:49:43 วัดพวงแก้ว 39 หมู่ 5 คลองแปด บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี อบต.บึงบอน
25/7/2019, 10:41:13 วัดศรีสโมสร 1 หมู่ที่8 บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี อบต.บึงบอน
25/7/2019, 9:44:02 วัดบึงบาประภาสะวัต 43 หมู่ที่5 บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี เทศบาลตำบลหนองเสือ
25/7/2019, 10:08:19 วัดแสงมณี 60 หมู่ 3 บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี อบต.บึงบา
25/7/2019, 10:28:26 วัดปทุมนายก 45 หมู่ 5 ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี อบต.ศาลาครุ
25/7/2019, 10:19:38 วัดธรรมราษฎร์เจริญผล หมู่ที่6 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี อบต.หนองสามวัง
25/7/2019, 10:51:37 วัดโปรยฝน 64 หมู่ 11 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี อบต.หนองสามวัง
25/7/2019, 10:23:44 วัดสุนทริการาม 49 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี อบต.หนองสามวัง
5/8/2019, 16:31:00 วัดโพธิ์เลื่อน เลขที่ 31 หมู่ที่ 1 บ้านกระแชง อำเภอเมือง ปทุมธานี องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง
25/7/2019, 9:38:10 วัดกร่าง 1 หมู่ที่1 บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี้ อ.บ.ต บางกระบือ
23/8/2019, 13:31:05 วัดวังงิ้ว 170 หมู่ 4 วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้
25/6/2019, 12:24:31 วัดสำนักขุนเณร 215 หมู่ 1 สำนักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
27/6/2019, 9:03:10 วัดธรรมะสังเวช 249 หมู่5 ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร อบต.ห้วยร่วม
21/9/2019, 12:33:30 วัดห้วยน้ำโจน หมู่ 8 ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร อบต.ห้วยร่วม
25/6/2019, 12:26:53 วัดคลองคูณ 145 หมู่ที่2 คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร อบต.คลองคูณ
20/9/2019, 20:49:20 วัดดงตะขบ 69. หมู่ที่. 4 ดงตะขบ ตะพานหิน พิจิตร โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์
25/6/2019, 13:53:52 วัดเทวประสาท ถ.เทวะมงคล ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร เทศบาลเมืองตะพานหิน
2/7/2019, 10:12:51 วัดประชาบำรุง 9 หมู่ 2 บ้านเขาตะพานนาก เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
25/6/2019, 20:42:02 วัดหนองขนาก 33 หมู่ 7 บ้านหนองขนาก เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
25/6/2019, 12:33:09 วัดเขาทราย 1184 หมุ่ 10 เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร เขาทราย
25/6/2019, 12:58:20 วัดราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 199 หมู่ 2 วังสำโรง บางมูลนาก พิจิตร -
25/6/2019, 12:47:06 วัดโพธิ์ไทรงาม 43/1 หมู่ 1 โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร อบต.โพธิ์ไทรงาม
29/8/2019, 13:13:55 วัดวัดทุ่งเจริญพร หมู่ที่ 2 บ้าทุ่งฟัก แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร อบต.แหลมรัง
25/6/2019, 12:31:14 วัดพร้าว หมู่ที่4 ตำบลวัดขวาง โพทะเล พิจิตร อบต.วัดขวาง
25/6/2019, 12:23:43 วัดห้วยยาว "ราษฏร์บำรุง" วัดห้วยยาว ม10 ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร อบต.ท่าขมิ้น
25/6/2019, 14:22:50 วัดเถรน้อย 88 หมู่ที่7 ทุ่งน้อย โพธทะเล พิจิตร ทุ่งน้อย
9/7/2019, 14:00:43 วัดทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1 ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
26/9/2019, 13:52:44 วัดไผ่รอบ 62 หมู่ที่8 ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร เทศบาลตำบลไผ่รอบ
29/6/2019, 11:19:16 วัดวังกลม 400 หมู่ 1 บ้านบุ่ง เมือง พิจิตร เทศบาลตำลวังกรด
25/6/2019, 12:38:34 วัดประทม 146 หมู่ที่ 3 เมืองเก่า เมือง พิจิตร วัดประทม
3/10/2019, 10:01:41 วัดยางคลี 171 หมู่ที่ 3 วังหว้า เมือง พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า
25/6/2019, 12:59:47 วัดเขาพระ หมู่ที่3 หัวดง เมือง พิจิตร เทศบาลตำบลหัวดง
25/6/2019, 13:05:07 วัดหัวดง 14 หมู่ 7 หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง
11/7/2019, 7:08:20 วัดบ้านนา 180 หมู่ 2 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
21/7/2019, 5:55:43 วัดหนองสะเดา 295 หมู่ 4 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร ชุมชนหมู่บ้าน
14/7/2019, 6:50:38 วัดมาบฝางเจริญสุข 75 หมู่ 4 บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร ประชาชนหมู่บ้าน
14/7/2019, 6:39:57 วัดยางตะพาย 108 หมู่ 3 บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร ประชาชนหมู่บ้าน
11/7/2019, 7:21:26 วัดหนองหญ้าปล้อง 1 หมู่ 10 วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร ประชาชนหมู่บ้าน
27/7/2019, 12:53:32 วัดเจริญสุขาราม 29 หมู่ 9 หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร ชุมชนหมู่บ้าน
5/7/2019, 10:15:16 วัดโนนป่าแดง วัดโนนป่าแดง หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร โรงเรียนวัดโนนป่าแดง
25/6/2019, 19:29:28 วัดวังทับไทร 82 หมู่ 4 หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
25/6/2019, 13:11:50 วัดวังอ้อ หมู่ที่4 บ้านวังอ้อ ท่าเยี่ยม สากเหล็ก พิจิตร อบต.ท่าเยี่ยม
15/7/2019, 16:34:38 วัดบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 3 วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร
25/6/2019, 11:06:54 วัดพระธาตุตลุกหิน หมู่ 6 วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร
25/6/2019, 13:09:58 วัดหนองสองห้อง 99/1 วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร -
5/7/2019, 10:02:51 วัดสากเหล็ก 1 หมู่.1 สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร เทศบาลตำบลสากเหล็ก
27/9/2019, 13:59:20 วัดกระทุ่มน้ำเดือด 76 หมู่ 9 รังนก สามง่าม พิจิตร องค์การบริหารส่วนส่วนตำบลรังนก
25/6/2019, 12:24:54 วัดจระเข้ผอม หมู่ที่ 1 รังนก สามง่าม พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก
25/6/2019, 12:26:54 วัดเทพสิทธิการาม 161 สามง่าม สามง่าม พิจิตร อบต.สามง่าม
25/6/2019, 12:27:09 วัดวังแดง หมู่ 15 สามง่าม สามง่าม พิจิตร เทศบาลตำบลสามง่าม
2/9/2019, 9:55:49 วัดดอนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ดอนโพธิ์ เมือง ลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
10/8/2019, 5:55:22 วัดหัวคู้   ศรีษะจระเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ องค์การบริหารศรีษะจระเข้น้อย
31/7/2019, 10:53:17 วัดตำหรุ 64 หมู่ที่ 4 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางปู
20/9/2019, 20:53:03 วัดปราโมทย์ 13 ม.2 บ้านปราโมทย์ บางคนที สมุทรสงคราม วัดปราโมทย์
27/9/2019, 11:25:18 วัดประดู่ พระอารามหลวง 54 หมู่ 2 วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม องค์กการบริหารส่วนตำบลวัประดู่
27/9/2019, 12:12:46 วัดประดู่พระอารามหลวง 54 หมู่ 2 วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่
9/10/2019, 13:02:25 วัดเกษตรพันธาราม 93 หมู่ 2 แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เทศบาลตำบลแคราย
9/10/2019, 13:00:04 วัดสุวรรณรัตนาราม 16 หมู่ 4 แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เทศบาลตำบลแคราย
21/8/2019, 15:18:18 วัดทอง   นำ้ตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี อ.บ. ต. น้ำตาล
23/8/2019, 9:38:58 วัดกลางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
22/8/2019, 5:50:42 วัดประดับ 70 หมู่ 10 บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี สำนักงานผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10
22/8/2019, 10:55:53 วัดราษฎร์บำรุงหนองลี 86 หมู่ 1 โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี อบต.โพทะเล
21/8/2019, 16:11:29 วัดโพธิ์สังฆาราม 60 หมู่ 7 โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี เทศบาลตำบลโพสังโฆ
22/8/2019, 11:05:43 วัดสิงห์สุทธาวาส 54 หมู่13 โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ
21/8/2019, 15:42:29 วัดหนองกระทุ่ม 48 หมู่ที่3 หนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี องการบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
21/8/2019, 15:10:16 วัดพิกุลทอง 93 หมู่ที่3 พิกุลทอง ท่าช้าง สิงห์บุรี เทศบาลตำบลถอนสมอ
21/8/2019, 15:30:04 วัดเสาธงหิน   โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี อบต.โพประจักษ์
21/8/2019, 15:21:24 วัดโสภา   โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี อบต.โพประจักษ์
21/8/2019, 15:21:01 วัดวิหารขาว หมู่ 2 วิหารขาว ท่าช้าง สิงห์บุรี อบต.วิหารขาว
21/8/2019, 15:38:23 วัดโพธิ์รัตนาราม 47 หมู่ที่1 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี เทศบาลเมืองบางระจัน
21/8/2019, 15:16:27 วัดบ้านจ่า   บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี อบต.บ้านจ่า
21/8/2019, 15:29:00 วัดห้วยเจริญสุข   พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี อบต พักทัน
30/8/2019, 11:53:26 วัดจุกคลี หมู่ที่5 ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
21/8/2019, 15:18:55 วัดม่วงชุม 1 หมู่ 7 ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี กศน.บางระจัน
22/8/2019, 13:35:12 วัดคีมราษฎร์ 88 หมู่ที่ 5 สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
21/8/2019, 15:29:54 วัดจินดามณี หมู่ที่3 บ้านแป้ง พรหมบุรี สิงห์บุรี อบต.บ้านแป้ง
21/8/2019, 15:44:04 วัดพุทธาราม หมู่ที่3 บ้านแป้ง พรหมบุรี สิงห์บุรี อบต.บ้านแป้ง
21/8/2019, 15:15:49 วัดตราชู หมู่6 บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
21/8/2019, 15:20:45 วัดพรหมบุรี พรหมบุรี พรหมบุรี พรหมบุรี สิงห์บุรี เทศบาลตำปากบาง
21/8/2019, 15:20:10 วัดชีปะขาว หมู่ 1 พระงาม พรหมบุรี สิงห์บุรี อบต.พระงาม
21/8/2019, 15:28:37 วัดประสาท หมู่ 5 พระงาม พรหมบุรี สิงห์บุรี อบต.พระงาม
21/8/2019, 15:18:19 วัดเทพมงคล หมู่ 4 โรงช้าง พรหมบุรี สิงห์บุรี อบต.โรงช้าง
22/8/2019, 12:10:46 วัดพรหมเทพมงคล หมู่ 2 หัวป่า พรหมบุรี สิงห์บุรี อบต.โรงช้าง
21/8/2019, 15:23:43 วัดยวด วัดยวด 69 ม 6 ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี อบต ต้นโพธิ์
23/8/2019, 18:02:23 วัดกระดังงาบุปผาราม 80 หมู่ที่6 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
21/8/2019, 15:42:27 วัดบุดดา 134 หมู่ที่4 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี สนง.จังหวัด สิงห์บุรี
21/8/2019, 15:36:18 วัดประโชติการาม   บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี โรงเรียนวัดประโชติการาม
21/8/2019, 15:26:33 วัดเสาธงทอง   บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี อบต.
21/8/2019, 15:23:59 วัดดาวดึงส์   โพธกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี อบตโพธกรวม
21/8/2019, 15:41:12 วัดธรรมสังเวช 1 ม8 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี อบต.หัวไผ่
21/8/2019, 15:26:28 วัดบางปูน 1หมู่ 4 ชีน้ำร้าย อินทร์บุรี สิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบล ชีน้ำร้าย
21/8/2019, 15:26:55 วัดดงยาง   ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
21/8/2019, 15:17:52 วัดเฉลิมมาศ 181 หมู่7 อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี สำนักงานเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
11/7/2019, 13:40:11 วัดเกตุวนาราม หมู่ที่ 2 บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
27/6/2019, 14:19:06 วัดวังเงิน หมู่ที่ 7 บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ
22/7/2019, 10:01:29 วัดบ้านนาไผ่ล้อม   บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม
5/7/2019, 11:03:28 วัดวังสวรรค์ วัดวังสวรรค์ บ้านบางหว่าน ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
5/7/2019, 11:04:25 วัดโบสถ์มณีราม 20หมู่ที่2 หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
5/7/2019, 11:00:02 วัดหาดเสี้ยว 1 หมู่ที่ 1 หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
23/9/2019, 13:41:26 วัดคลองเขนง วัดคลองเขนง เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง สุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
23/9/2019, 13:45:37 วัดทุ่ง วัดทุ่ง เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง สุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
25/9/2019, 9:54:34 วัดวังไฟไหม้ 23 หมู่ 5 บ้านวังๆฟไหม้  ราวต้นจันทร์ ศรีสำโรง สุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
23/9/2019, 14:34:44 วัดวังทอง หมู่ 1 วังทอง ศรีสำโรง สุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
13/8/2019, 13:27:23 วัดคลองโป่ง เลขที่1 หมู่ 2 สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน
6/9/2019, 14:56:35 วัดช่องลม หมู่ที่ 3 ไผ่กองอิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี เทศบาลตำบลไผ่กองดิน
31/7/2019, 15:39:35 วัดเนินพระปรางค์ หมู่ที่5 เนินพระปรางค์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์
31/7/2019, 15:33:46 วัดใหม่นพรัตน์ หมู่ที่1 เนินพระปรางค์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์
27/9/2019, 4:37:49 วัดเขาบวช 75หมู่2 ห้วยไผ่ แสวงหา อ่างทอง วัดเขาบวช
20/9/2019, 20:36:43 วัดตานาด หมู่ที่ 4 เนินแจง เมืองฯ อุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจงประทับเวลา ชื่อวัด ที่อยู่วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ชื่อองค์กร
5/7/2019, 9:52:06 วัดไผ่ขวาง วัดไผ่ขวาง เมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
25/9/2019, 11:13:01 วัดเขาไม้แก้ว วัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
23/9/2019, 11:24:37 วัดสันติคาม 134 ม.4 หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
27/9/2019, 10:10:27 วัดนาจอมเทียน 56 หมู่ 1 นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
27/9/2019, 10:14:02 วัดอัมพาราม 214 หมู่ 4 นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
18/7/2019, 16:27:21 วัดไผ่ล้อม 238 บางพระ เมืองตราด ตราด เทศบาลเมืองตราด
28/7/2019, 11:15:38 วัดอ่าวใหญ่ หมู่ที่ 2 อ่าวใหญ่ เมืองตราด ตราด องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่
30/9/2019, 9:27:47 วัดอ่าวใหญ่ หมู่ที่ 2 อ่าวใหญ่ เมืองตราด ตราด องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่
12/7/2019, 15:47:12 วัดนิโครธาวาส   คำโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนดประทับเวลา ชื่อวัด ที่อยู่วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ชื่อองค์กร
9/7/2019, 12:44:05 วัดท่าแย้เจริญธรรม หมู่ 5 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อบต.ด่านมะขามเตี้ย
9/7/2019, 12:39:10 วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม   ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
22/7/2019, 10:04:43 วัดปากลำปิล็อก 77/1 หมู่ที่ 2 บ้านปากลำปิล็อก ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี อบต.ห้วยเขย่ง
9/8/2019, 18:16:06 วัดธารน้ำร้อน 31/5 หมู่ 6 หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
9/7/2019, 13:01:57 วัดดอนคราม 121 หมู่ที่ 5 เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
9/7/2019, 12:41:54 วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง - ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี เทศบาลตำบลท่าม่วงและ อบต.ท่าม่วง
9/7/2019, 12:41:02 วัดบ้านทอง(ท่าล้อ) 99 หมู่ที่ 1 ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี อบต ท่าล้อ
9/7/2019, 13:38:20 วัดศรีสุวรรณาวาส 11/1 หมู่ที่ ๔ ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
24/7/2019, 13:59:47 วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์ 22/4 หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
9/7/2019, 12:45:07 วัดเขาเล็กรางสะเดา 64 หมู่ที่ 4 พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี องค์การบริส่วนตำบลพังตรุ
20/9/2019, 20:47:08 วัดขุนไทยธาราราม   รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลรางสาลี่
9/7/2019, 12:49:48 วัดวังขนายทายิการาม 251 วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี เทศบาลวังขนาย
9/7/2019, 12:41:02 วัดหนองเสือ 224 หมู่ที่ 4 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี เทศบาลตำบลวังศาลา
9/7/2019, 13:02:56 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 99/9 หมู่3 หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี บริหารส่วนตำบลหนองตากยา
14/7/2019, 10:49:51 วัดหนองตากยาอภัยสัตว์ 19/19 หมู่ที่ 15 หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี เทศบาลตำบลหนองตากยา
10/7/2019, 10:13:43 วัดดอนขมิ้น หมู่3 ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
11/7/2019, 15:14:15 วัดลูกแก วัดลูกแก หมู่ที่ 7 ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี เทศบาลตำบลลูกแก
9/7/2019, 12:52:34 วัดหนองลานราษฎร์บำรุง 125หมู่7 ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี บริหารส่วนตำบลท่ามะกา
9/7/2019, 12:50:08 วัดดงสัก 108. หมู่ที่ 4 พงตึก ท่ามะกา กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลพงตึก
9/7/2019, 12:50:03 วัดหนองไม้แก่น หมู่ 6 หนองลาน ท่ามะกา กาญจนบุรี เทศบาลตำบลหนองลาน
9/7/2019, 12:54:26 วัดหวายเหนียว วัดหวายเหนียว หมู่ที่ 4 หวายเหนียว ท่ามะกา กาญจนบุรี เทศบาลตำบลหวายเหนียว
9/7/2019, 12:40:56 วัดพุตะเคียน - ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
9/7/2019, 12:56:38 วัดน้ำตก หมู่ที่ 3 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
9/7/2019, 12:55:05 วัดวังโพธิการาม หมู่ที่ 1 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี เทศบาลตำบลวังโพธิ์
9/7/2019, 12:44:16 วัดสิงห์ไพบูรณ์ประชาสรรค์ _ สิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี อบต.สิงห์
9/7/2019, 12:50:31 วัดเขาแดง 88 ช่องด่าน บ่อพลอย กาญจนบุรี อบต.ช่องด่าน
9/7/2019, 12:37:52 วัดบึงหล่ม หมู่ที่ 5 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
9/7/2019, 12:42:50 วัดรัชดาภิเษก หมู่ที่ 1 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี เทศบาลตำบลบ่อพลอย
9/7/2019, 12:43:03 วัดหนองกร่างเพิ่มโพธิ์สุวรรณ หมู่ 2 หนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกร่าง
9/7/2019, 12:41:51 วัดหนองแดงวนาราม 90 หมู่ที่ 5 หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี อบต.หนองกุ่ม
9/7/2019, 12:41:46 วัดหนองรี หมู่ที่ 2 หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี เทศบาลตำบลหนองรี
9/7/2019, 12:45:00 วัดหลุมรัง 1 หมู่ที่ 5 หลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี อบต.หลุมรัง
9/7/2019, 12:48:45 วัดพังตรุ 1หมู่ที่ 20 พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี อบต.พังตรุ
9/7/2019, 12:47:34 วัดคงคา - หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี องค์การยริหารส่วนตำบลหนองโรง
9/7/2019, 12:51:15 วัดถ้ำมังกรทอง 1 หม่ 7 เกาะสำโรง เมือง กาญจนบุรี อบต.เกาะสำโรง
11/7/2019, 15:27:51 วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์ วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์ ช่องสะเดา เมือง กาญจนบุรี เทศบาลตำบล
9/7/2019, 12:46:22 วัดสวนปฏิบัติธรรมพุโพธิ์ หมู่ที่ 4 ลาดหญ้า เมือง กาญจนบุรี อบต.ลาดหญ้า
9/7/2019, 12:49:56 วัดวังเย็น หมู่3 วังเย็น เมือง กาญจนบุรี อบต.วังเย็น
9/7/2019, 12:41:48 วัดพุเลียบ 99/9 หมูที่ 5 หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อบต.หนองบัว
9/7/2019, 12:36:03 วัดเลาขวัญ หมู่ 1 เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี เทศบาลตำบลเลาขวัญ
9/7/2019, 13:14:10 วัดศรีเกษตราราม 999 หมู่ที่ 2 นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อบต.นาสวน
5/8/2019, 10:56:13 วัดสมเด็จเจริญ หมู่1 สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
9/7/2019, 12:53:27 วัดหนองไม้เอื่อย 47 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี อบต.หนองปรือ
9/7/2019, 12:57:06 วัดหนองแกประชาสรรค์   หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี -
9/7/2019, 12:50:22 วัดลำตะเพิน วัดลำตะเพิล หมู่ที่5 หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี อบต.หนองรี
9/7/2019, 12:49:30 วัดตรีมิตรประดิษฐาราม 23 หมู่1 รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรึ เทศบาลตตำบลรางหวาย
1/10/2019, 13:17:36 วัดสำนักสงฆ์หนองกิ่งฟ้า หมุ่ 5 บ้านหนองกิ่งฟ้า ท่าสายลวด แม่สอด ตาก เทศบาลตำบลท่าสายลวด
5/7/2019, 15:32:54 วัดพิทักษ์ 91 หมู่ที่ 4 ขุนพิทักษ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี อบต.ขุนพิทักษ์
5/7/2019, 15:15:53 วัดสนามไชยราษฎร์ศรัศธาธรรม 29 ดอนกรวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี อบต. ดอนกรวย
5/7/2019, 15:28:51 วัดตาลเรียง 1 หมู่ที่ 6 บัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี เทศบาลตำบลบัวงาม
5/7/2019, 15:41:11 วัดชาวเหนือ 21 หมู่ 7 บ้านไร่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี เทศบาลดำบลบ้านไร่
5/7/2019, 15:43:24 วัดท่าเรือ 186 หมู่ที่ 2 แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี อบต.แพงพวย
5/7/2019, 15:36:28 วัดใหม่สี่หมื่น 75 หมู่ที่ 1 สี่หมื่น ดำเนินสะดวก ราชบุรี อบต สี่หมื่น
5/7/2019, 16:03:33 วัดกลางวังเย็น 29หมู่ที่ 6 วังเย็น บางแพ ราชบุรี วัดกลางวังเย็น
5/7/2019, 16:02:53 วัดท่าผา 16 หมู่ 1 ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี เทศบาลเมืองท่าผา
10/7/2019, 13:35:22 วัดบ้านโป่ง เลขที่ 1 ถนนวิจิตรธรรมรส หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
5/7/2019, 15:31:17 วัดม่วง 36 หมู่ 5 บ้านม้วง บ้านโป่ง ราชบุรี อบต.บ้านม่วง
5/7/2019, 15:37:58 วัดหนองหญ้าปล้อง หมู่ 8 สวนกล้วย บ้านโป่ง ราชบุรี อบต.สวนกล้วย
5/7/2019, 15:34:32 วัดจันทาราม หมู่ 10 หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี เทศบาลตำบลกระจับ
5/7/2019, 16:01:19 วัดดาวลอย ตำบลปากท่อ ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี องค์กรบริหารส่วนตำบลปากท่อ
13/9/2019, 13:57:56 วัดโคกพระเจริญ 1 หมู่ที่ 2  ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ
5/7/2019, 15:26:53 วัดเจ็ดเสมียน 45 หมู่ที่ 3 เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
5/7/2019, 15:48:43 วัดดอนกระเบื้อง เลขที่ 1 หมู่ 4 ดอนกระเบื้อง โพธาราม ราชบุรี อบต.
5/7/2019, 15:34:16 วัดบางโตนด 142 หมู่ที่ 4 บางโตนด โพธาราม ราชบุรี อบต.บางโตนด
5/7/2019, 15:38:52 วัดหนองรี 140 หมู่ที่ 8 บ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี เทศบาลตำบลหนองโพ
5/7/2019, 15:29:43 วัดกำแพงเหนือ 87 หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
5/7/2019, 15:38:49 วัดขนอน เลขที่ 1 หมู่ 4 สร้อยฟ้า โพธาราม ราชบุรี อบต.สร้อยฟ้า
5/7/2019, 15:36:37 วัดหนองหอย พระอารามหลวง 99 หมู่ 2 เขาแร้ง เมืองราชบุรี ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง
5/7/2019, 15:28:45 วัดเจติยาราม 154 หมู่ที่ 3 เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี อบต.เจดีย์หัก
5/7/2019, 15:06:50 วัดราชสิงขร 55/2 หมู่ที่ 2 ต.เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี เทศบาลตำบลเขางู
5/7/2019, 15:29:49 วัดหนองหมี เลขที่ ๕ หมู่ ๔ ท่าเคย สวนผึ้ง ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย

ประทับเวลา ชื่อวัด ที่อยู่วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ชื่อองค์กร
10/10/2019, 13:25:48 วัดถ้ำโกบ 14/3 หมู่ที่2 หน้าเขา เขาพนม กระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
5/7/2019, 10:01:33 วัดควนนาแค หมู่ที่ 5 บ้านควน เมืองตรัง ตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
25/9/2019, 13:36:54 วัดคลองคุ้ย 95 ม.5 ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแจ่ม
25/9/2019, 13:52:56 วัดปากแจ่ม 81 ม.7 ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแจ่ม
20/9/2019, 20:52:06 วัดสระโพธิ์ ม.4  เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
15/6/2019, 14:47:33 วัดพระอาสน์ 87 หมู่ที่ 5 ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี
11/7/2019, 12:43:47 วัดกลาง หมู่ที่ ๑ ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
6/9/2019, 11:44:30 มัสยิดดารุลมุตตากีน 569 หมู่ที่ 5 ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
6/9/2019, 13:49:13 วัดโพธาราม 1 หมู่ที่ 3  ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
3/7/2019, 14:11:24 วัดรมณีย์ 62/1 หมู่ที่ 1 รมณีย์ กะปง พังงา องค์บริหารส่วนตำบลรมณีย์
1/7/2019, 14:04:20 วัดบ้านเตรียม 146 หมู่ที่ 9 คุระ คุระบุรี พังงา องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
10/10/2019, 14:31:52 วัดบางครั่ง หมู่ที่ 3 บ้านบางครั่ง บางวัน คุระบุรี พังงา องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน
19/7/2019, 10:53:06 วัดสุวรรณคูหา หมู่ที่ 2 ตำบลกระโสม กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม
14/7/2019, 13:11:46 วัดโคกเคียน(ธ.) 80 หมู่ 8 โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
18/7/2019, 9:23:35 วัดราษฎร์นิรมิตร ตำบลบางม่วง บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
18/7/2019, 13:30:09 วัดโคกสวย 46 หมู่ที่ 3 โคกเจริญ ทับปุด พังงา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
1/7/2019, 15:59:53 วัดนิโครธาราม ถ.เพชรเกษม ทับปุด ทับปุด พังงา เทศบาลตำบลทับปุด
18/7/2019, 11:12:30 วัดนิคมสโมสร 56 นาเตย ท้ายเหมือง พังงา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย
20/9/2019, 20:31:43 วัดบ้านบกปุย หมู่ที่ 1 ลำภี ท้ายเหมือง พังงา องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
24/9/2019, 11:12:06 วัดโพรงงู หมู่ 7 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า
1/7/2019, 0:00:28 วัดพระทอง 172/2 หมู่ที่ 1 เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
30/6/2019, 23:55:10 วัดพระนางสร้าง 148 หมู่ที่ 1 เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
3/7/2019, 13:47:57 วัดเมืองใหม่ วัดเมืองใหม่ เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี
27/6/2019, 15:15:48 วัดเทพวนาาม(ม่าหนิก) 66/20 หมู่ 7 ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต เทศบาลตำบลศรีสุนทร
12/7/2019, 11:37:53 วัดสะปำธรรมาราม 11/33 ถนนเทพกระษัตรี หมู่ที่ 1 เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
8/7/2019, 6:37:20 วัดโฆษิตวิหาร วัดโฆษิตวิหาร ตำบลตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต
15/7/2019, 15:22:02 วัดคอกช้าง 34 ถนนเทศบาล6 แม่หวาด ธารโต ยะลา เทศบาลตำบลคอกช้าง
30/7/2019, 14:20:50 วัดนิคมปากจั่น หมู่ที่ 2 จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง เทศบาลตำบล จ.ป.ร.
30/7/2019, 15:27:16 วัดคลองจั่น หมู่8 จปร กระบุรี ระนอง เทศบาลจปร
30/7/2019, 15:02:29 วัดจันทาราม เลขที่10 หมู่ที่ 2 น้ำจืด กระบุรี ระนอง เทศบาลตำบลน้ำจืด
30/7/2019, 14:21:34 วัดป่าปลายคลอง 29/3 หมู่ที่ 1 น้ำจืด กระบุรี ระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
30/7/2019, 14:29:45 วัดตรอกปรือ หมู่ที่ 4 น้ำจืดน้อย กระบุรี ระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
30/7/2019, 14:25:15 วัดสุวรรณคีรี(ปากจั่น) 11 หมู่ที่ 4 ปากจั่น กระบุรี ระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
30/7/2019, 14:24:40 วัดลำเลียง หมู่ที่ 1 ลำเลียง กระบุรี ระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
30/7/2019, 14:24:29 วัดธรรมวุธาราม 33 หมู่ที่ 4 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
30/7/2019, 14:29:46 วัดปทุมธาราม 34 หมู่ที่ 5 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
30/7/2019, 14:25:58 วัดป่าตะเคียนงาม 168 หมู่ที่ 3 บางหิน กะเปอร์ ระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
30/7/2019, 14:33:57 วัดชนาราม   บ้านนา กะเปอร์ ระนอง อ.บ.ต.บ้านนา
30/7/2019, 14:34:08 วัดป่าสะเดา หมู่ที่ 4 บ้านนา กะเปอร์ ระนอง วัดป่าสะเดา
30/7/2019, 14:27:59 วัดปุญญาราม 8 หมู่ที่ 4 บางแก้ว บางแก้ว ระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
30/7/2019, 14:29:48 วัดป่าเกาะช้าง   เกาะพยาม เมือง ระนอง วักป่าเกาะช้าง
30/7/2019, 14:19:49 วัดทรายแดงวนาราม 39 หมู่ที่ 1 ทรายแดง เมือง ระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง
30/7/2019, 14:31:36 วัดมัชฌิมเจริญธรรม หมู่ที่1 บางริ้น เมือง ระนอง เทศบาลเมืองบางริ้น
30/7/2019, 14:21:06 วัดปากน้ำประชารังสฤษดิ์ 52 หมู่ 2 ปากน้ำ เมือง ระนอง เทศบาลตำบลปากน้ำ
30/7/2019, 14:23:50 วัดหาดส้มแป้น   หาดส้มแป้น เมือง ระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
15/9/2019, 21:36:15 วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง 8 เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
30/7/2019, 14:29:04 วัดอุปนันทาราม 144 ถนนท่าเมือง เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
30/7/2019, 14:31:26 วัดวารีบรรณพต 280/12 บางนอน เมืองระนอง ระนอง เทศบาลตำบลบางนอน
30/7/2019, 14:25:35 วัดบ้านหวาว 63/2 หมู่ที่ 1 หงาว เมืองระนอง ระนอง เทศบาลตำบลหงาว
30/7/2019, 14:35:59 วัดเวฬุวนาราม 119/2 ในวงเหนือ ละอุ่น ระนอง องค์การบริหารส่วนตำบล
30/7/2019, 14:25:55 วัดโพธาราม หมู่ที่3 ละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง เทศบาลตำบลละอุ่น
30/7/2019, 14:21:55 วัดประทุมสาคร 10 หมู่ที่ 1 ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ
30/7/2019, 14:20:58 วัดสถิตธรรมาราม วัดสถิตธรรมาราม กำพวน สุขสำราญ ระนอง เทศบาลตำบลกำพวน
30/7/2019, 14:20:54 วัดควนไทรงาม   นาคา สุขสำราญ ระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา
3/10/2019, 16:33:09 วัดอุไดพัฒนาวาส บ้านผัง 3 หมู่ที่ 4 อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ
9/10/2019, 14:01:21 วัดอาทรรังฤษฎิ์ ม.3 ต.กำแพง กำแพง ละงู สตูล เทศบาลตำบลกำแพง
27/9/2019, 10:44:09 วัดชยาราม 600 หมู่ที่ 1 ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี เทศบาลตำบลตลาดไชยา
27/9/2019, 10:37:09 วัดเวียง 600 หมู่ที่ 1 ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี เทศบาลตำบลตลาดไชยา
UPDATE 15-10-2562 12.00 น.

Tags :

สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 03/08/2015
ปรับปรุง 21/10/2021
สถิติผู้เข้าชม 2,235,574
Page Views 2,391,632
 
« August 2022»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
จุฑาภรณ์  นันทจินดา  โทร : 090-551-9922

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี๕ส

E-mail : happytemple.master@gmail.com
Line@    @happytemple
www.facebook.com/watsangsook
 
  
view